Diversió a cada instant.

Pel bon desenvolupament del joc és obligatori per a tots els participants complir el següent reglament. ( S'informarà al començament de la partida ).

1- No treure's la màscara en cap moment de la partida, només dins la zona de seguretat, fora del camp.

2- Totes les marcadores s'han de posar el “chupete” ( un tap ) per evitar accidents.

3- No disparar-se en distàncies curtes. Respectar la distància de seguretat.

El jugador o jugadors que incompleixin les normes de seguretat envers als monitors o als altres jugadors seran expulsats de l'activitat.

El nostre objectiu es facilitar que tothom pugui jugar al Paintball dins la legislació, per tant, s'admetran jugadors de la següent manera:

Menors de 16 anys: poden jugar sempre que hi hagi la presència d'un tutor legal o pare responsable en el grup ( 1 és suficient ) amb la corresponent autorització paterna ( clicar aquí per descarregar-la ),
degudament cumplimentada i firmada pels pares o tutors legals.

Entre 16 i 18 anys: només és necessari el DNI i l'autorització paterna ( clicar aquí per descarregar-la ), complimentada i firmada pels pares o tutors legals.

18 anys o mes: només amb el DNI